צפורה (פרנסי) בן דוד לבית אירווינג

Ben.David.Tsipora

חלקת הקבר

ציפי קבורה בארה"ב

 
 
ו ה ד ג ב א
ל כ י ט ח ז
צ פ ע ס נ מ
    ת ש ר ק