בלומה בורנשטיין

Burshtein.Bluma

דברים לזכרה - אורי ניב

בלומה קבורה בתל אביב 
 
ו ה ד ג ב א
ל כ י ט ח ז
צ פ ע ס נ מ
    ת ש ר ק