יהודה-אריה ליבוביץ'


יהודה לייבוביץ קבור בקרית ביאליק


 
 
ו ה ד ג ב א
ל כ י ט ח ז
צ פ ע ס נ מ
    ת ש ר ק