אפרים שרעבי


שלושים לזכרו - צביקה זקצר

חלקת הקבר

אפרים קבור בבית הקברות הצבאי בקרית שאול


אפרים באתר יִזְכֹּר


 
 
ו ה ד ג ב א
ל כ י ט ח ז
צ פ ע ס נ מ
    ת ש ר ק