מנחם יפה


"שנה להיעדרם מתוכנו"

יומן משק גשר המוקדש לזכרם של
שמואל אוסקובסקי
מנחם יפה
מיכאל בן-דוד
שנספו יחדיו כאשר האוטו שבו נסעו התהפך במורד הכרמל


 
 
ו ה ד ג ב א
ל כ י ט ח ז
צ פ ע ס נ מ
    ת ש ר ק